Användaravtal onlinetjänster

för användning av Majemaförlagets onlinetjänster (i det följande ”Tjänsten”) som tillhandahålls av Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka.

Definitioner

Användare: Alla användare av Tjänsten oavsett om detta är en enskild person, lärare eller en elev.

Elev: En Elev som använder Tjänsten


 1. Tillämpbarhet
  1. Tjänsten tillhandahålls av Majemaförlaget AB (härefter kallat ”Majema”).

  2. Majema tillhandahåller samtliga tjänster till Användaren på de villkor som anges i detta avtal.

  3. Användaren godkänner dessa villkor genom att använda Tjänsten eller genom att godkänna dem i samband med första användningen av Tjänsten.

  4. Majema förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden. Användaren kommer meddelas när denna använder tjänsten om villkoren ändras. Användaren behöver godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda tjänsten. Majema förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren inte accepterar avtalsändringen.

 2. Tjänsteinnehåll
  1. Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda tjänsten.

  2. Innehållet och tjänsterna uppdateras, modifieras och utvidgas ständigt. Användaren har endast rätt att använda tjänsten i dess aktuella tillstånd. Majema har inga skyldigheter att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa är tillgängliga.

  3. Allt innehåll och Tjänsten i sig är skyddat enligt svensk upphovsrätt och får ej kopieras eller distribueras vidare.

 3. Användande och ingående av avtal
  1. Användarkontot skapas under förutsättning att Användaren genomfört beställningen med korrekta uppgifter, accepterat dessa villkor, samt gett samtycke till sparande och användande av användaruppgifterna.

  2. Majema bekräftar avtalets ingående genom att skicka ett e-postmeddelande till Användaren efter slutförd registrering.

  3. Majema förbehåller sig rätten att ta bort inaktiva konton. Med inaktivitet menas att Tjänsten inte använts under en sammanhängande period om tolv (12) månader.

  4. Konton är personliga och får ej delas av flera personer.

  5. En Användare av Tjänsten måste vara 15 år för att själv samtycka till dessa användarvillkor. Om du är under 15 år, intygar du att din målsman har läst igenom och godkänt dessa villkor, att du använder Tjänsten samt att Majema behandlar dina personuppgifter enligt avsnitt 5 nedan.

  6. Om en Lärare skapar ett Användarkonto åt en Elev är Läraren ansvarig för Elevens användning av Tjänsten (oavsett om detta sker med filimport med Majemas hjälp eller ej) enligt dessa villkor. I det fall Lärar-relationen avslutas eller Lärarens licens upphör måste Eleven acceptera dessa villkor för att fortsätta använda Tjänsten.

 4. Tillgänglighet och korrekthet
  1. Majemas ambition är att göra Tjänsten tillgängligt dygnet runt. På grund av tekniskt arbete eller störningar, säkerhetsskäl eller myndighetsbeslut, utanför Majemas kontroll, kan det dock förekomma att Tjänsten är otillgängligt. Majema tar inget ansvar och ger inga garantier för Tjänstens tillgänglighet eller användbarhet.

  2. Majemas ambition är att tillhandahålla en korrekt och felfri tjänst för Användaren. Dock så kan fel eller buggar smyga sig in i Tjänsten. Majema tar inget ansvar för Tjänstens korrekthet.

 5. Sekretesspolicy och personuppgiftsbehandling
  1. För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda Användarna en bra tjänst sparar, använder och analyserar Majema användarinformation och information om hur tjänsten används. Denna information uppstår i samband inmatning av Användaren eller genom nyttjande av tjänsten. Majema kommer enbart att behandla användarinformation i syfte att tillhandahålla och att förbättra tjänsten. Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren till att användarinformationen behandlas och sparas av Majema (i egenskap av personuppgiftsansvarig för den behandling som sker vid användning av Tjänsten).

   Användaren har rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan Användarens samtycke återkallades. Användarinformationen sparas och används och kan raderas efter begäran därom av Användaren. I händelse av att Användaren begär radering kan användarinformationen komma att anonymiseras.

   Data lagras inom EU och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler men kan komma att hanteras av Majemas driftleverantör utanför EU.

   Användare har rätt att begära tillgång till – och rättelse av – sina personuppgifter eller en begränsning av den behandlingen som rör dem såsom Användare av Tjänsten, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet (det vill säga att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig). Notera att tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med Majema, men att Majema behandlar personuppgifterna för ytterligare ändamål, såsom analys av användarinformation, och baserar denna behandling på Användarens samtycke.

   Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsregler har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Sverige.

  2. Majema är berättigad att använda eller överlämna användarinformation till tredje man för att följa lagar, försvara Majemas rättigheter, avhjälpa tekniska problem samt för att leverera och förbättra tjänsten. Överföring av information kan komma att ske till Majemas driftleverantör utanför EU.

   Majema använder så kallade cookies för att tillhandahålla Tjänsten. Tjänsten använder sig av både sessionsbaserade och permanenta cookies. Användaren samtycker till sådan användning av cookies.

  3. En Elev kan välja att använda Tjänsten under överinseende av en Lärare. Genom att upprätta en Lärar-relation ger Eleven Läraren rätt att se Elevens användarinformation.

  4. Om en Lärare skapar ett Användarkonto åt en Elev (enligt 3.6) upprättas lärar-relationen automatiskt och kan inte tas bort av Eleven.

 6. Ansvar och ansvarsbegränsning
  1. Majemas ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa användarvillkor och tvingande lagstiftning.

   Majema har ingen skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar Användarens förväntningar eller för Användarens användande av Tjänsten. Majema ersätter aldrig indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

  2. Skada som uppkommit i andra fall än vad som anges ovan ska inte ersättas av Majema om Majema varit normalt aktsam. Ersättningen för eventuell skada är begränsad till 20 % av användaravtalets värde.

  3. Användaren är skyldig att hålla Majema skadeslöst för skada som orsakas Majema på grund av hur Användaren använder Tjänsten, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar Tjänsten, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan.

 7. Tjänsten
  1. Tjänsten är en betaltjänst som ger Lärare som är anslutna till Tjänsten möjlighet att bistå och ha överinseende över Elever i Tjänsten.

  2. Genom att beställa Tjänsten ingår köparen ett avtal med Majema enligt vald avtalsperiod. Avtalsperioden är fast och någon återbetalning sker ej om Läraren upphör med användningen dessförinnan.

  3. Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändningar mot fakturor skall göras inom åtta dagar. Vid försenad betalning förbehåller sig Majema rätten att stänga av Läraren och/eller debitera dröjsmålsränta och lagstadgade indrivningskostnader.

  4. Om en Lärare som är ansluten till Tjänsten avslutar lärarrelationen i förhållande till en Elev som Lärare skapat erbjuder Majema Eleven, om Eleven godkänner dessa villkor, att behålla Elevens konto utan kostnad.

 8. Tillämplig lag
  1. Användaravtalet regleras under svensk lag.

  2. Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta Användaravtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.